Installation

Samtliga våra armaturer är i enlighet med gällande EU-direktiv och CE-märkta. Armaturerna är konstruerade, tillverkade och provade enligt standard EN 60598-1, Ljusarmatur. Varje enskild armatur genomgår provning efter montering. Installation skall utföras enligt Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 2004:1 och dess hänvisningar ex; SS 4364000, Elinstallationsreglerna.

Kapslingsklass anges i enlighet med standard EN 60529 där beteckningen IP följs av två siffror som beskriver utförandet enligt nedan:

Första siffran anger grad av skydd mot inträngande av fasta främmande föremål:
1 >50 mm diameter
2 >12,5 mm diameter
3 >2,5 mm diameter
4 >1 mm diameter
5 Dammskyddat
6 Dammtät

Andra siffran anger grad av skydd mot skadlig inverkan av inträngande vatten:
0 Inget skydd
1 Lodrätt fallande droppar
2 Lodrätt fallande droppar när kapslingen intar 15 graders lutning
3 Strilande vatten
4 Överstrilning med vatten
5 Vattenstrålar
6 Kraftiga vattenstrålar
7 Kortvarig nedsänkning i vatten
8 Långvarig nedsänkning i vatten

 

Symbolen ta anger för vilken max omgivningstemperatur armaturen är klassad, då inget annat anges gäller 25°C. Omgivningstemperaturen har även inverkan på bland annat ljusflöde och livslängd.

Symbolen ”F i triangel” innebär att armaturen får monteras direkt mot normalt brännbart material.

Symbolen ”D i triangel” innebär att armaturen har begränsad yttemperatur och att damm eller fibrer ej kan ansamlas i farlig mängd (se EN 60598-2-24).

HF-don ger högre startström än magnetisk reaktor. Vi rekommenderar automatsäkring av typ C som skydd av gruppledning.

Isolationsprovning/meggning av anläggning med HF-don kan ske med max 500V DC. Fasledare sammankopplas med neutralledare och spänningen appliceras mellan jord (pe) och fas/neutral.

En viss läckström finns och är tillåten i alla armaturer. Vid användning av jordfelsbrytare för personskydd (30mA) bör därför som riktmärke efterliggande armaturer ej överstiga 15 st.

Bryt alltid nätspänningen vid byte av ljuskällor.